MỤC 6.1: NHẬP KHO VẬT TƯ/ PHỤ TÙNG

MỤC 6.1: NHẬP KHO VẬT TƯ/ PHỤ TÙNGM6.1A: Tạo mới phiếu nhập kho
https://player.vimeo.com/video/192392778

M6.1B: Cộng thêm chi phí mua hàng cho phiếu nhập kho
https://player.vimeo.com/video/192392778
M6
.1C:
 Sửa phiếu nhập kho
https://player.vimeo.com/video/192392778
M6.1D: Xóa phiếu nhập kho
https://player.vimeo.com/video/192392778

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét