MỤC 6.2: XUẤT KHO VẬT TƯ/ PHỤ TÙNG

MỤC 6.2: XUẤT KHO VẬT TƯ/ PHỤ TÙNGMục 6.2A: Xuất kho cho phiếu bảo trì
https://player.vimeo.com/video/192392778
Mục 6.2B: Xuất kho
https://player.vimeo.com/video/192392778
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét