MỤC 8.8: THÔNG TIN TỒN KHO

MỤC 8.8: THÔNG TIN TỒN KHOMục 8.8A: Danh sách phiếu nhập kho

Mục 8.8B: Danh sách phiếu xuất kho

Mục 8.8C: Thống kê đề xuất chưa nhập kho

Mục 8.8D: Thẻ kho

Mục 8.8E: Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư phụ tùng theo kho

Mục 8.8F: Báo cáo nhập xuất tồn lọc theo loại VTPT

Mục 8.8G: Báo cáo tồn kho dùng khi kiểm kê kho 

Mục 8.8H: Phân tích giá trị hàng tồn kho

Mục 8.8I: Dự toán vật tư chi tiết


Mục 8.8J: Dự toán kinh phí mua vật tư cho nhà máy

Mục 8.8K: Danh sách vật tư phụ tùng đã xuất kho

Mục 8.8L: Danh sách vật tư phụ tùng không xuất kho

Mục 8.8M: Danh sách nhà cung cấp của Vật tư phụ tùng

Mục 8.8N: Danh sách vật tư phụ tùng cung cấp bởi nhà cung cấp

Mục 8.8O: Đánh giá nhà cung cấp vật tư phụ tùng

  

  


  


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét